Klachtenregeling

Heeft u een klacht neem dan contact met ons op.

Hieronder vindt u de klachtenregeling, deze kunt u ook hier downloaden. 


Klachtenregeling Jongerius Gerechtsdeurwaarders/Juristen/Incasso te Amersfoort, overwegende dat het wenselijk is dat er een regeling is die een degelijke behandeling van klachten waarborgt, gelet op hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 13 van de Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit, heeft besloten de volgende klachtenregeling vast te stellen:

I. Algemene Bepalingen

Artikel 1: Klachtrecht

  1. Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop Jongerius zich in de uitoefening van haar bevoegdheden jegens hem/haar of een ander heeft gedragen, een klacht in te dienen bij Jongerius.
  2. Een gedraging van een persoon die werkzaam is onder verantwoordelijkheid van Jongerius wordt aangemerkt als een gedraging van Jongerius.

Artikel 2: Behoorlijke behandeling

Jongerius draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten over haar gedragingen.

Artikel 3: Reikwijdte

Deze regeling is van toepassing op de behandeling van klachten die betrekking hebben op een gedraging jegens de klager en die voldoen aan de eisen genoemd in artikel 6 van deze regeling.

Artikel 4: Mondelinge/andere klachten

 1. Bij de behandeling van klachten die betrekking hebben op een gedraging jegens een ander dan de klager, neemt Jongerius in ieder geval de vereiste zorgvuldigheid in acht.
 2. Jongerius wijst de klager die een mondelinge klacht heeft ingediend, op de mogelijkheid een schriftelijke klacht in te dienen.


Artikel 5: Beroep

Tegen een beslissing van Jongerius inzake de behandeling van een klacht over een gedraging als bedoeld in artikel 1 kan geen beroep worden ingesteld.

II. De behandeling van klachten

Artikel 6: Indienen van een klacht

 1. Een klacht kan persoonlijk, per telefoon, per brief, via onze website en per e-mail worden ingediend.
 2. Indien de klacht in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van de klacht noodzakelijk is, dient de indiener zorg te dragen voor een vertaling.


Artikel 7: Staken behandeling

 1. In iedere fase van de klachtbehandeling kan Jongerius nagaan of de klager door middel van een informele afhandeling van zijn klacht tevreden gesteld kan worden.
 2. Zodra Jongerius naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen vervalt de verplichting tot het verder toepassen van deze regeling.


Artikel 8: Ontvangstbevestiging

Binnen 24 uur na ontvangst van een klacht wordt de bevestiging, de uitleg over de wijze van klachtafhandeling en toelichting over het vervolgtraject verstuurd aan klager en opdrachtgever. Tevens vindt registratie van de klacht plaats in het klachtenregister van Jongerius.

Artikel 9: Klachtbehandeling

 1. Binnen Jongerius is mr. F.H.J. Timmerman eindverantwoordelijk voor de klacht. De heer E.A.C. Appels is belast met de inhoudelijke behandeling van de klacht.
 2. Indien de klacht betrekking heeft op een gedraging van de heer E.A.C. Appels, wordt de klacht inhoudelijk behandeld door mr. F.H.J. Timmerman.


Artikel 10: Geen verplichting tot klachtbehandeling

 1. Jongerius is niet verplicht de klacht te behandelen indien deze klacht betrekking heeft op een gedraging:
 • waarover reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van deze klachtregeling is behandeld;
 • die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;
 • waartegen door de klager (administratief) beroep kan of kon worden ingesteld;
 • die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan een administratieve rechter onderworpen is, dan wel onderworpen is geweest;
 • zolang terzake daarvan een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is, dan wel indien de gedraging deel uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit en ter zake van dat feit een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is.

2. Jongerius is niet verplicht een klacht in behandeling te nemen, indien het belang van de klager dan wel het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is.

3. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift, door Jongerius schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld.


Artikel 11: Afschrift aan aangeklaagde en opdrachtgever.

Aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt een afschrift van het klaagschrift alsmede van de daarbij meegezonden stukken toegezonden.

Artikel 12: Hoor en wederhoor

 1. De klachtbehandelaar stelt de klager, opdrachtgever en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft binnen 3 werkdagen in de gelegenheid te worden gehoord.
 2. Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klacht kennelijk ongegrond is, dan wel indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.
 3. Van het horen wordt een verslag gemaakt.


 Artikel 13: Inhoudelijke reactie

 1. Jongerius stelt de klager binnen 3 werkdagen na hoor en wederhoor schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar aanleiding van de klacht, alsmede van de eventuele conclusies die zij daaraan verbindt.
 2. De afhandeling kan met ten hoogste 1 week worden verdaagd. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.


Artikel 14: Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en/of Ombudsman

 1. Bij de inhoudelijke reactie wordt tevens melding gemaakt van de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij:

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders
Postbus 84500
1080 BN Amsterdam
Tel.: 020 - 541 28 25
Fax: 020 - 541 21 80

De Nationale Ombudsman
Postbus 93122
2509 AC Den Haag
Tel.: 0800 - 33 55 555
Fax: 070 - 360 75 72

2.  Het bepaalde in het eerste lid is eveneens van toepassing op degene tegen wiens gedraging de klacht zich richt.


Artikel 15: Klachtregistratie en publicatie

 1. Jongerius draagt zorg voor registratie van de bij haar ingediende klachten.
 2. Een overzicht van de geregistreerde klachten worden zo mogelijk gepubliceerd in het jaarverslag van Jongerius.


Artikel 16: Citeertitel, bekendmaking en inwerkingtreding

 1. Deze regeling kan worden aangehaald als klachtenregeling Jongerius Gerechtsdeurwaarders/Juristen/Incasso
 2. De klachtbehandelaar van de Jongerius draagt zorg voor de bekendmaking van deze klachtenregeling via de website van Jongerius.
 3. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking ervan en is van toepassing op klachten die na de datum van inwerkingtreding van deze regeling zijn ingediend, ook als de gedraging waarover wordt geklaagd zich voor die datum heeft voorgedaan.


September 2014

Jongerius Gerechtsdeurwaarder/Juristen/Incasso