Algemene voorwaarden

Jongerius Gerechtsdeurwaarders/Juristen/Incasso (Jongerius)

 

Algemeen

1.1 Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met Jongerius een overeenkomst heeft gesloten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s),  gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.2 Onder medegebruiker wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, t.b.v. wie de opdrachtgever heeft bedongen, dat deze in naam en voor rekening van de opdrachtgever Jongerius opdracht kan geven bepaalde werkzaamheden te verrichten.

 

Overeenkomsten

2.1 Alle door Jongerius gedane aanbiedingen, met Jongerius gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan, worden beheerst door de navolgende voorwaarden. Opdrachtgever doet afstand van de toepasselijkheid van eventueel bestaande eigen algemene voorwaarden.

2.2 Alle door Jongerius gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Toezending van een offerte dan wel het doen van een aanbod verplicht Jongerius niet tot acceptatie van de opdracht. Jongerius behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

2.3 Uit de acceptatie van de vrijblijvende offerte door de opdrachtgever moet blijken dat hij de toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden bij uitsluiting accepteert. Indien de opdrachtgever de vrijblijvende offerte, inclusief deze voorwaarden, niet integraal accepteert zal hij daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk moeten doen blijken, gelijktijdig met de geclausuleerde acceptatie.

2.4 De overeenkomst komt uitsluitend door schriftelijke aanvaarding van de opdracht tot stand. Het schriftelijk accepteren van de offerte geldt tevens als schriftelijke aanvaarding van de overeenkomst. Indien bij het tot stand komen van de overeenkomst van deze voorwaarden afwijkende bedingen door ons zijn aanvaard, geldt de overeenkomst daaromtrent alleen voor dat geval en niet voor eventuele opvolgende overeenkomsten, ook niet indien deze met de afwijkende overeenkomst samenhangen.

2.5 Alleen de condities vermeld op de tot stand gekomen overeenkomst met de toepasselijke algemene voorwaarden gelden als overeengekomen. Eerdere schriftelijke dan wel mondelinge opgaven en mededelingen ontleent aan eerdere c.q. overeenkomstige offertes, prijslijsten etc. zijn vervallen.

2.6 Ingeval een overeenkomst geldt voor één jaar en verder doorlopend, betekent zulks dat de overeenkomst bij gebreke van na te melden opzegging, steeds met een jaar wordt verlengd, maar dat zij door ieder van partijen tegen het einde van de looptijd van een jaar schriftelijk en aangetekend kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden.

 

Prijzen

3.1 De prijzen genoemd in onze offertes zijn altijd vermeld in Europese valuta (Euro) en exclusief omzetbelasting (BTW).

3.2 De door ons genoemde prijzen zijn gebaseerd op prijsbepalende factoren bij het sluiten van de overeenkomst zoals inflatoire, economische, politieke, wettelijke en maatschappelijke ontwikkelingen etc. Jongerius heeft het recht de overeengekomen prijs te verhogen indien prijsbepalende factoren tijdens de looptijd van de overeenkomst dit rechtvaardigen. Indien Jongerius overgaat tot verhoging van de overeengekomen prijs binnen drie maanden na aanvang daarvan (verlenging zoals bepaald onder 2.6 daaronder niet begrepen), heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden per aangetekende brief binnen één maand na mededeling van de prijsverhoging. Partijen zullen dan naar redelijkheid en billijkheid met elkaar afrekenen naar rato van hetgeen tot op het moment van ontbinding over en weer verschuldigd is.

3.3 Aan de opdrachtgever worden kosten in rekening gebracht conform de meest recente tarievenlijst., deel uitmakend van deze algemene voorwaarden De prijzen op de prijslijst kunnen eenzijdig door Jongerius gewijzigd worden naar aanleiding van onder andere prijsstijgingen in de markt en richtlijnen van de publiekrechtelijke beroepsorganisatie voor gerechtsdeurwaarders. Alle door debiteur betaalde incassokosten komen Jongerius toe.

3.4 De opdrachtgever is gehouden alle kosten die niet op een debiteur verhaald kunnen c.q. mogen worden aan Jongerius te vergoeden.

3.5 De diensten verleend door Jongerius mogen slechts worden aangewend met betrekking tot bestaande vorderingen welke voortkomen uit wettelijk geoorloofde transacties en vorderingen die niet zijn verjaard.

3.6 Voor de uitvoering van een aan ons gegeven opdracht kan het noodzakelijk zijn, dat door ons, namens de opdrachtgever, een opdracht gegeven wordt aan een deskundige. Jongerius zal een dergelijke opdracht in overleg met de opdrachtgever geven. De opdrachtgever verbindt zich de kosten van deze deskundige op eerste verzoek aan Jongerius te voldoen. Dit laat onverlet de bevoegdheid van de opdrachtgever van de betrokken deskundige specificatie en vaststelling in rechte van de declaraties te eisen. De maatregelen die daarvoor noodzakelijk zijn, dient de opdrachtgever zelf en voor eigen rekening te nemen. Slagen die maatregelen en ontvangt Jongerius ter zake bedragen terug, dan zal Jongerius die aan de opdrachtgever ten goede doen komen.

3.7 Jongerius is gerechtigd, meer speciaal als er een deskundige moet worden ingeschakeld van de opdrachtgever een redelijk voorschot tot zekerheid te verlangen. Jongerius is niet gehouden de opdracht uit te voeren dan wel aan derden opdrachten te verstrekken zolang bedoeld voorschot niet is betaald.

3.8 Jongerius kan de opdrachtgever de wettelijke rente + 2% in rekening brengen over alle kosten die ten behoeve van de opdrachtgever zijn gemaakt en waarvoor geen voorschot tot zekerheid van de opdrachtgever en/of betaling van de debiteur is ontvangen.

3.9 Jongerius is gerechtigd de eventueel al in gang gezette behandeling te staken en de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever niet op eerste verzoek van Jongerius zekerheid stelt voor het nakomen van diens betalings- en overige verplichtingen, waaronder begrepen aanvullend voorschot.

3.10 Indien opdrachtgever een opdracht wenst in te trekken, zal dit op gemotiveerde gronden moeten geschieden en is opdrachtgever gehouden Jongerius alle niet geïnde kosten, waaronder de incassokosten, te vergoeden.

 

Uitvoering

4.1 De bij offerte, overeenkomst c.q. nadere correspondentie of anderszins vermelde termijnen zijn voor de dienstverlening van Jongerius geen fatale termijnen. Jongerius is dus niet aansprakelijk bij overschrijding van deze termijnen.

4.2 Opdrachtgever heeft echter het recht Jongerius schriftelijk per aangetekende brief in gebreke te stellen, onder het stellen van een naar omstandigheden bepaalde, redelijke termijn alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Bij gebreke van dien treden de normale gevolgen van toerekenbare tekortkoming in, waaronder de mogelijkheid van ontbinding en schadevergoeding.

4.3 Ingeval opdrachtgever enige verplichting, een verplichting tot betaling of zekerheidsstelling daaronder begrepen, uit hoofde van deze overeenkomst niet nakomt geldt eveneens, dat de enkele overschrijding van een bij offerte, overeenkomst c.q. nadere correspondentie of anderszins vermelde termijn geen recht geeft op ontbinding c.q. schadevergoeding. Indien Jongerius de opdrachtgever echter vervolgens schriftelijk in gebreke heeft gesteld, onder het stellen van een naar omstandigheden bepaalde, redelijke termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen en ook aan de ingebrekestelling geen gevolg wordt gegeven, treden de normale gevolgen van toerekenbare tekortkoming in, waaronder de mogelijkheid van ontbinding en schadevergoeding.

4.4 De opdrachtgever dient Jongerius zo  volledig mogelijk te informeren omtrent het door debiteur gevoerde verweer en alle mogelijke bewijsmiddelen . Tevens dient opdrachtgever Jongerius zo spoedig mogelijk in kennis te stellen indien zij in een lopende incassozaak betaling ontvangt, een creditnota verzendt, dan wel goederen retour ontvangt.

4.5 Er is sprake van betaling wanneer debiteur de vordering aan Jongerius, dan wel  rechtstreeks aan opdrachtgever heeft voldaan. Met betaling wordt gelijkgesteld een door de debiteur tegenover de opdrachtgever op zich genomen tegenprestatie, een compensatie van vorderingen, dan wel een retournering van geleverde goederen.

4.6 Een vordering wordt voor het berekenen van incassokosten en rente als betaald aangemerkt wanneer de datum van de eerste sommatie is gelegen voor de datum en  tijdstip van betaling en ontvangst bij de opdrachtgever, dan wel Jongerius.

4.7 Conform het Burgerlijk Wetboek strekt elke betaling allereerst ter voldoening van de gemaakte kosten, vervolgens de rente en tenslotte de hoofdsom.

4.8 Jongerius is gerechtigd om, conform de wettelijke bepalingen, gegevens over de ter incasso overgedragen vorderingen aan derden over te dragen dan wel ter inzage te geven  (zie 6.5).

4.9 De opdrachtgever dient Jongerius vooraf te informeren of de eisende /verzoekende partij wel of niet b.t.w.-plichtig is. Indien de opdrachtgever een concept exploot aanlevert, dient er een verklaring omtrent de b.t.w.-plichtigheid van de verzoekende partij onder aan het exploot opgenomen te worden.

 

bewaarplicht

5.1 Jongerius is niet verplicht de voor een incasso opdracht ter beschikking gestelde stukken, behoudens de originele gerechtelijke stukken alsmede onderhandse en authentieke akten,  aan opdrachtgever te retourneren.

5.2 Jongerius is gerechtigd alle stukken onder zich te houden zolang nota’s c.q. door de opdrachtgever te betalen voorschotten niet zijn betaald.

 

Aansprakelijkheid

6.1 Bij het uitvoeren van de opdracht zal Jongerius al het mogelijke doen om de belangen van de opdrachtgever goed te behartigen en zal daarbij de grootst mogelijke discretie betrachten.Jongerius levert een inspanningsverplichting en kan derhalve nimmer gehouden worden aan en aansprakelijk zijn voor een bepaald incassoresultaat.

6.2 Opdrachtgever is verplicht Jongerius in de gelegenheid te stellen om gemaakt fouten, onzorgvuldigheid en nalatigheid door Jongerius, mits tijdig gemeld, zoveel mogelijk  ongedaan te maken, de prestaties te completeren en/of schade te verminderen.

6.3 Jongerius is echter niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit gemaakt fouten, onzorgvuldigheid of nalatigheid van haar medewerkers of van hen die in haar opdracht werkzaamheden verrichten of bij de uitvoering van de opdrachten betrokken zijn, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van één of meerdere van haar medewerkers als hiervoor bedoeld.

6.4 Alle door Jongerius verstrekte gegevens zijn uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever en wel voor diens intern discreet gebruik. Opdrachtgever en diens intern discreet gebruik. Opdrachtgever en diens medewerkers zullen deze gegevens niet aan derden ter beschikking stellen, mededelen of publiceren tenzij (zie 4.8) wettelijke bepalingen er toe leiden dat de gegevens aan derden moeten worden overgedragen dan wel ter inzage moeten worden gegeven.

6.5 Opdrachtgever vrijwaart Jongerius tegen alle aanspraken van derden voortkomend uit de overschrijding van sub 6.4. Zij zal tevens de kosten van juridische bijstand in en buiten rechte, die Jongerius te dezer zake maakt, vergoeden.

6.6 Opdrachten ter verkrijging van (verhaals)informatie worden geacht rechtstreeks door de opdrachtgever aan derden te zijn verstrekt.Jongerius aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de verkregen informatie. De opdracht tot informatie wordt namens en voor rekening en risico van de opdrachtgever verstrekt.

6.7 De medewerkers van Jongerius zijn niet bevoegd de opdrachtgever contractueel te verbinden jegens derden. Wordt een dergelijke binding desalniettemin geclaimd, dan is de betrokken medewerker en in ieder geval Jongerius niet aansprakelijk c.q. verantwoordelijk voor de nakoming van de betreffende verbintenis c.q. tot schadevergoeding gehouden is. Oordeelt de rechter anders, dan zal opdrachtgever gehouden zijn de betreffende verbintenissen te vervullen c.q. de ontstane schade te vergoeden. De opdrachtgever zal Jongerius en haar medewerkers vrijwaren voor alle schadelijke gevolgen hieruit voortvloeiende.

6.8 De opdrachtgever verbindt zich geen wijzigingen aan te brengen in de teksten van Jongerius zonder haar voorafgaande en schriftelijke toestemming, en respecteert daarmee het auteursrecht op bovengenoemde teksten.

6.9 Ambtelijke en niet ambtelijke opdrachten die buiten het arrondissement waar Jongerius gevestigd is uitgevoerd dienen te worden kunnen door Jongerius te allen tijden naar eigen inzicht geheel of gedeeltelijk aan derden worden uitbesteed.

 

Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen, of één van hen, onafhankelijke omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst door de betreffende partij redelijkerwijs niet meer kan worden gevergd. De bovengenoemde omstandigheid moet buiten de schuld van de betreffende partij liggen en moet evenmin in zijn risicosfeer zijn ontstaan.

7.2 Er is in ieder geval sprake van overmacht in het geval van oorlog(-sgevaar), burgeroorlog, oproer, watersnood, werkstaking, brand, overheidsmaatregelen, bovenmatig ziekteverzuim van de medewerkers van Jongerius en bedrijfsstoringen resp. –stakingen bij Jongerius c.q. derden, die door Jongerius zijn ingeschakeld of van wie Jongerius voor de uitvoering van opdrachten in belangrijke mate afhankelijk is.

7.3 Bij tijdelijke overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst van beide zijden opgeschort totdat hervatting van de uitvoering weer mogelijk is. Van tijdelijke overmacht is sprake indien uitvoering van de opdracht door één of meer overmacht opleverende oorzaken minder dan drie maanden wordt vertraagd.

7.4 Bij een langere duur van deze situatie dan de bedoelde termijn van drie maanden, zal ieder van de partijen gerechtigd zijn de overeenkomst door een betreffende verklaring te ontbinden. Partijen zullen hetgeen wat in de situatie reeds door Jongerius is verricht naar evenredigheid en naar redelijkheid en billijkheid verrekenen. Verder zijn partijen tegenover elkaar noch gehouden noch gerechtigd tot schadevergoeding.

 

Provisie

8.1 De opdrachtgever is 15% provisie verschuldigd over de door ons voor opdrachtgever geïncasseerde bedragen.

8.2 Tevens is er 15% provisie verschuldigd over bedragen die tijdens de duur van de bemiddeling van Jongerius rechtstreeks aan de opdrachtgever zijn betaald; daaronder zijn uitdrukkelijk begrepen betalingen die door de opdrachtgever ontvangen worden op dezelfde dag dat de vordering bij Jongerius is ingediend en de debiteur door Jongerius omgaand is gesommeerd te betalen.

8.3 Indien ter zake van de vordering een regeling is gesloten, is 15% provisie verschuldigd over het gehele overeengekomen bedrag. Eveneens mag deze provisie worden berekend over de waarde van zaken, die door Jongerius of door de opdrachtgever eventueel zijn teruggenomen. Indien de opdrachtgever een gegeven incasso-opdracht terugneemt, ter zake niet de gewenste gegevens verstrekt, dan wel de correspondentie met ons staakt, is 15% provisie verschuldigd over het totaal bedrag van de aan Jongerius in handen gegeven hoofdsom, hoe deze incassohandeling ook mag hebben plaatsgehad.

8.4 De opdrachtgever is verplicht Jongerius op eerste uitnodiging volledige en juiste gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn ter berekening van hetgeen Jongerius uit deze hoofde toekomt. Bij gebreke van dien is 15% provisie verschuldigd over de gehele oorspronkelijke vordering die aan Jongerius uit handen is gegeven.

8.5 De opdrachtgever is Jongerius dossier- en behandelingskosten verschuldigd overeenkomstig de tarievenlijst, deel uitmakende van deze algemene voorwaarden, alsmede de door Jongerius aan derden betaalde en verschuldigde bedragen, in het geval de incassowerkzaamheden niet tot resultaat leiden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden bijkomende werkzaamheden afgerekend overeenkomstig voormelde tarievenlijst.

 

Reclames

9.1 Reclames met betrekking tot door Jongerius verrichte werkzaamheden, verleende diensten of verstrekte gegevens dienen door de opdrachtgever schriftelijk, per aangetekende brief,  aan Jongerius kenbaar gemaakt te worden binnen 14 dagen nadat de werkzaamheden zijn verricht de diensten zijn verleend of de gegevens zijn verstrekt, het versturen van de  (deel)facturen daaronder begrepen.

9.2 Binnen een jaar na het moment waarop de onder 9.1 bedoelde termijn een aanvang neemt met uitdrukkelijke ingebrekestelling dient een reclame te worden gevolgd door een procedure bij de bevoegde instantie of rechter.

9.3 Bij gebreke van een tijdige en deugdelijke reclame en/of een tijdige en deugdelijke procedure als bedoeld onder 9.2 zal iedere actie of rechtsvordering tegen Jongerius vervallen c.q. niet ontvankelijk zijn, behoudens aantoonbare en door opdrachtgever aan te tonen overmacht, welke opdrachtgever heeft verhinderd tijdig te reclameren c.q. een procedure aanhangig te maken.

 

Betaling

10.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden door middel van storting of overmaking op een door Jongerius aan te geven bankrekening binnen 14 dagen na de factuurdatum. De door de bank aangegeven valutadag is bepalend voor de betalingsdatum.

10.2 Er bestaat over en weer een verrekeningsbevoegdheid indien de wederzijdse vorderingen op eenvoudige wijze zijn vast te stellen. Dat geldt met name voor de afdracht van voor de cliënt geïncasseerde gelden enerzijds de contractuele provisie, geleverde diensten, doorberekende kosten van derden, dossier- en behandelingskosten anderzijds.

10.3 Ten aanzien van andere posten bestaat over en weer geen verrekeningsbevoegdheid. Partijen zijn echter gerechtigd hetgeen zij voor de ander onder zich hebben, dan wel verschuldigd zijn, onder zich te houden dan wel betaling op te schorten totdat de ander genoegzame zekerheid heeft gesteld voor betaling van het verschuldigde.

10.4 de opdrachtgever is van rechtswege in verzuim indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de onder 10.1 vermelde termijn, hetgeen tot gevolg heeft dat de opdrachtgever vanaf de vervaldatum een rente van 1% per maand verschuldigd is over het openstaande bedrag en een gedeelte van een maand voor een hele wordt gerekend.

10.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, komen alle voor de incasso te maken kosten, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het door de debiteur aan de opdrachtgever verschuldigd bedrag met een minimum van € 45,-.

 

Medegebruiker

11.1 Indien de medegebruiker opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, zullen deze onder dezelfde voorwaarden, tarieven etc. worden uitgevoerd, als wanneer de opdracht direct van de opdrachtgever afkomstig is.

11.2 Medegebruiker is op dezelfde wijze gehouden zorg te dragen voor de nakoming van de hieruit voortkomende verplichtingen jegens Jongerius, als ware de opdracht door de opdrachtgever zelf verstrekt.

11.3 Met de opdrachtgever zal worden afgesproken op welke wijze de medegebruiker(s) zich moeten identificeren jegens Jongerius, alvorens Jongerius gerechtigd is de gewenste werkzaamheden te verrichten voor rekening van de opdrachtgever.

 

Buitenlandse Debiteuren

12.1 Met betrekking tot vorderingen op in het buitenland gevestigde debiteuren geldt dan eventueel van deze overeenkomst afwijkende provisies, kosten en/of incassoprocedures van kracht kunnen zijn. Indien zulke afwijkende provisies en/of kosten hoger zijn dan of in aanvulling komen op de in deze overeenkomst genoemde provisies en kosten, zal  Jongerius daartoe vooraf van de opdrachtgever toestemming ontvangen moeten hebben.

12.2 Jongerius is niet aansprakelijk voor koers- en omrekeningsverschillen en/of transfer problemen met betrekking tot vorderingen op buiten Nederland gevestigde debiteuren en vorderingen welke in buitenlandse valuta luiden.

12.3 Koersberekening ter zake van geldschulden welke zijn uitgedrukt in buitenlandse valuta, geschiedt naar de koers van de dag waarop de geldschulden opeisbaar verschuldigd zijn geworden.

 

Geschillen

13.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit, met betrekking tot of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, zullen naar Nederlands recht worden beslist door de daartoe bevoegde rechter van het arrondissement ter plaatse waar Jongerius gevestigd is, behoudens voor zover bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

 

Wijzigingen

14.1 Wijzigingen van de algemene voorwaarden zullen aan de opdrachtgever schriftelijk worden medegedeeld, onder toezending van een exemplaar van de nieuw geldende voorwaarden. Ingeval de opdrachtgever niet binnen een maand na toezending schriftelijk per aangetekende brief bezwaar maakt tegen toepasselijkheid op de lopende overeenkomst(-en) beheersen de nieuwe voorwaarden de lopende overeenkomst(en). Maakt de opdrachtgever wel en tijdig schriftelijk bezwaar, dan blijven de oude voorwaarden van kracht.

 

 

Januari 2013